Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Bieži uzdotie jautājumi

Atbilstība

Atbilstības nodaļas kontaktinformācija


Robert Bosch SIA
Atbilstības amatpersona
Mukusalas iela 101, Riga, LV-1004
Latvija

Ko mēs saprotam ar atbilstību?

Atbilstība nozīmē likumu un uzņēmuma noteikumu ievērošanu. Citiem vārdiem, visām Bosch grupas un to līdzstrādnieku uzņēmējdarbības aktivitātēm ir jāpakļaujas visām likumīgajām prasībām, Lietišķās ētikas kodeksam (sk. pielikumu) un visiem ar šo jautājumu jebkādā veidā saistītiem piemērojamiem vadošajiem norādījumiem un galvenajiem priekšrakstiem („atbilstības prasības”).

Atbilstības jautājums attiecas uz visiem līdzstrādniekiem, jo tās pārkāpums tiešā vai netiešā veidā skar ikvienu: no vienas puses, likuma pārkāpumi atkarībā no lietas nopietnības var būt par iemeslu krimināllietas ierosināšanai. No otras puses, atbilstības principu pārkāpumi nodara kaitējumu Bosch grupai gan materiālā ziņā, gan tās publiskajam tēlam. Tādējādi tiek mazināta uzņēmuma darbības efektivitāte, līdz ar to arī ienākumi. Atbilstība attiecas arī uz lietišķajām attiecībām starp Bosch un trešajām personām: Bosch nevēlas būt iesaistīts citu pušu izraisītos atbilstības prasību pārkāpumos.

Atbilstība – vai uzņēmumā Bosch tas ir kas jauns?

Likumu un noteikumu ievērošana uzņēmumā Bosch nav nekas jauns. Jau no pašiem uzņēmuma pirmsākumiem „Smalkmehānikas un elektrotehnikas darbnīcā” 1886. gadā tās atbilstīga un likumīga pārvaldība Robertam Bošam bija vissvarīgākā lieta.

Kā rīkoties, ja tiek pārkāptas atbilstības prasības?

Bez inspektoriem arī katra Bosch līdzstrādnieka un sadarbības partnera pienākums ir ziņot par jebkādu iespējamu atbilstības prasību pārkāpumu, tādējādi palīdzot ierobežot šādu pārkāpumu izraisītās sekas un nepieļaut līdzīgu noteikumu pārkāpumu iespējamu atkārtošanos nākotnē. Ziņot var šādos veidos:

1. Ziņot inspektoram vai kontaktpersonai uzņēmumā Bosch

Ja vien iespējams, par tiesiskiem vai uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem principā ir jāziņo uzņēmuma Bosch inspektoram vai kontaktpersonai, izmantojot parasto kārtību.

2. Tiešs ziņojums atbilstības amatpersonai

Tomēr, ja ziņojošā persona pieņem, ka jautājums nav izskatāms parastā kārtībā, tā var vērsties pie atbilstības amatpersonas kā neitrālas, neatkarīgas kontaktpersonas.

3. Bosch atbilstības uzticības dienests

Ja ziņojošā persona pieņem, ka ziņojuma iesniegšanas rezultātā tā var nonākt personīgi neizdevīgā stāvoklī, tā var saglabāt anonimitāti, ziņojot par iespējamu atbilstības prasību pārkāpumu Bosch atbilstības uzticības dienestam. Bosch atbilstības uzticības dienesta pakalpojuma nodrošinātājs bez mazākās aizkavēšanās pārsūtīs saņemtos ziņojumus izskatīšanai atbilstības amatpersonai vai Atbilstības komitejai.

Kas ir tiesīgs ziņot par atbilstības principu pārkāpumiem?

- Jebkurš līdzstrādnieks, ieskaitot internus un aspirantus

- Ārštata darbinieki, piemēram, apakšuzņēmēja darbinieki vai ārštata pakalpojumu sniedzēju darbinieki

- Jebkurš sadarbības partneris, piemēram, piegādātājs, klients vai kopuzņēmuma partneris

- Jebkura trešā persona

Par kādiem pārkāpumiem jāziņo?

Ir sevišķi svarīgi ziņot par gadījumiem, kas liecina par kriminālnoziegumu – zādzību, viltošanu vai kukuļdošanu –, kā arī sistemātiskiem tiesisko vai uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem, piemēram, tīšu un ilgstošu kvalitātes/drošības standartu vai „Sociālās atbildības principu” neievērošanu.

Ir aizdomas, bet nav pierādījumu – vai tas ir pietiekams iemesls, lai ziņotu?

Jebkuram, kas gatavo ziņojumu, pirms tam ir rūpīgi jāapsver divi kritēriji:

Vai tās ir nopietnas pazīmes vai nelikumīga rīcība?

Vai šīs pazīmes apstiprināsies ar faktiem, izmeklējot līdzstrādnieku vai Bosch sadarbības partneru rīcību, kuri, iespējams, darbojas likumīgi?

Veikt izmeklēšanu, vākt pierādījumus iesniegšanai tiesā un uzsākt jebkāda veida nepieciešamo rīcību ir atbilstības amatpersonas pienākums. Tā saņem attiecīgi apmācītu un pilnvarotu specializētās nodaļas darbinieku atbalstu.

Vai ziņojumu par pārkāpumu iesniedzošajām personām ir jābaidās nonākt neizdevīgā situācijā?

Personām, kas iesniedz ziņojumu par iespējamu atbilstības pārkāpumu savu zināšanu robežās un labticīgi, nav jāraizējas par jebkādām uzņēmuma sankcijām par iesniegto ziņojumu.

Ja ir skaidri redzams, ka Bosch atbilstības uzticības dienests ir izmantots bez iemesla, t. i., ja tiek ziņots par nepārprotami nepamatotiem gadījumiem, kuriem nav nepieciešams veikt nopietnu izmeklēšanu, Bosch saglabā tiesības veikt juridiskas vai disciplināras sankcijas pret personu, kas iesniegusi ziņojumu.

Kā anonīmi ziņojumi saskan ar Bosch vērtībām?

Tikai anonīms ziņojums vien neradīs līdzstrādniekam kaitējumu. Noteikti ir nepieciešami papildu apsūdzoši pierādījumi. Ja anonīma ziņojuma rezultātā tiek atrasti pierādījumi, iesaistītajam līdzstrādniekam jāatbild par pierādīto noteikumu pārkāpumu. Bet ja anonīmais ziņojums ar faktiem netiek apstiprināts, gadījums tiks uzskatīta par nenotikušu. Apsūdzētajam līdzstrādniekam nav jābažījas par jebkādām sekām. Tātad attiecīgais jautājums netiks reģistrēts līdzstrādnieka personīgajā lietā.

Turklāt anonīmie ziņojumi nav nekas jauns. Uzņēmums ir saņēmis un turpinās saņemt anonīmos ziņojumus. Jaunums šajā situācijā ir tas, ka līdzstrādniekiem un trešajām personām tagad ir skaidri definēts ziņošanas kanāls un kontaktpersona – atbilstības amatpersona. Vadoties no neitralitātes pozīcijām, viņa atbildība ir nodrošināt, lai situācija tiktu noskaidrota ātri un taisnīgi.

Kas tieši notiek ar ziņojumu?

Atbilstības amatpersonai jāgādā par to, lai tai iesniegtie gadījumi tiktu izmeklēti un pienācīgi atrisināti (ja nepieciešams, pieaicinot Bosch specializēto nodaļu vai neatkarīgus ekspertus). Ja nepieciešams, viņš ierosina jebkāda veida vajadzīgo rīcību. Ja gadījums ir īpaši nozīmīgs, piemēram, ja ir iesaistīti augstākās izpildvaras pārstāvji vai ja pastāv risks par ievērojamu kaitējumu Bosch grupai (finansiālu vai kaitējumu tēlam), nekavējoties tiks brīdināta arī Atbilstības komiteja. Atbilstības komiteja – to veido Korporatīvā iekšējā audita nodaļas un Korporatīvā juridiskā dienesta atbildīgās personas – koordinē Bosch grupas atbilstības prasību ievērošanu globālā mērogā.

Dokumentācija un caurskatāmība

Atbilstības amatpersonas pienākums ir dokumentēt ikkatru ziņojumu un veiktos pasākumus. Pēc rūpīgas jautājuma izskatīšanas un iesaistīto pušu informēšanas atbilstības amatpersona var pieprasīt izmeklēšanas uzsākšanu. Ja lietas izmeklēšana tiek izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ, apsūdzētā persona attiecīgi tiks informēta, ja izmeklēšanas laikā tai lūgts sniegt paskaidrojumus vai ja tā šādu informāciju ir pieprasījusi.

Personas datu aizsardzība

Jebkurš ziņojums par atbilstības prasību pārkāpumu parasti ir saistīts ar personas datu izpaušanu. Šādu ziņojumu saņemšana un apstrāde paredz ziņojumu iesniegušās persona apliecinājumu, ka tā ir informēta par datu aizsardzības likumiem un dod piekrišanu savu personas datu izmantošanai lietas izmeklēšanas ietvaros.