Privātuma politika

Robert Bosch SIA datu aizsardzības principi

Privātuma politika

Robert Bosch datu aizsardzības politika

SIA Robert Bosch (turpmāk tekstā "Bosch", "mēs" vai "mūs/mums'') augstu vērtē to, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes (kopā arī "tiešsaistes piedāvājums"), kā arī jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un izstrādājumiem.

1. Bosch respektē jūsu privāto jomu

Jūsu privātās jomas aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu biznesa datu drošība ir mūsu galvenās rūpes, ko mēs ievērojam savos uzņēmējdarbības procesos. Jūsu personas dati, kuri tiek savākti mūsu tiešsaistes piedāvājumu apmeklējuma laikā, tiek apstrādāti konfidenciāli un tikai atbilstoši tiesību aktiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir mūsu korporatīvās politikas neatņemama sastāvdaļa.

2. Atbildīgā iestāde un kontaktinformācija

Atbildīgais par jūsu datu apstrādi ir:

Robert Bosch SIA, Mūkusalas iela 101, Rīga, Latvija, LV-1004. RBLV@LV.BOSCH.COM.

+371 67802080.

Lai aizstāvētu savas tiesības, kā arī ziņotu par datu aizsardzības incidentiem, izmantojiet saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Par priekšlikumiem vai sūdzībām saistībā ar savu personas datu apstrādi, iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru:

Datu aizsardzības inspektors

Bosch Grupas Informācijas un datu aizsardzība

Postfach 30 02 20

70442 Štutgarte

VĀCIJA

Vai

Sūtiet e-pastu uz: DPO@bosch.com

3. Personas datu apstrāde

3.1 Apstrādājamo personas datu kategorijas

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos. Personas datus, ko mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, kad sadarbojaties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes formas, saņemot informāciju un piedāvājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem, vai apmeklējot mūsu servisa centrus). Tāpat mēs varam vākt personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, ko mēs vācam, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas:

• vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs;
• kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem mēs varam vākt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;
• informācija, kas saistīta ar klientu attiecībām, piemēram, klienta saziņa, klienta kontaktinformācija un sniegtās atbildes, atsauksmes un pētījumi par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredītu informācija;
• maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem); un
• korespondences vai citus datus, kas radīti līguma izpildes ietvaros.

3.2 Apstrādes principi

Mēs apstrādājam personas datus tikai tad, ja tam ir likumā paredzēts tiesiskais pamats vai esat devis mums savu piekrišanu, piemēram, reģistrācijas mērķiem.

3.3 Apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums

Jūsu personas datu apstrādes galvenais mērķis ir sniegt jums mūsu pakalpojumus, izpildīt līgumu vai sagatavot līgumu, un pārvaldīt un uzturēt klientu attiecības starp mums un jums kā privātpersonu vai uzņēmumu, ko jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pārstāvis vai jebkādā citā veidā. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums un mums, vai arī uz mūsu leģitīmajām interesēm, ja līgums ir starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un mums.

Mūsu pilnvarotie pakalpojuma sniedzēji un mēs apstrādājam jūsu personas datus arī šādiem mērķiem:

3.3.1 · Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanai

Tiesiskais pamats: galvenokārt, mūsu tiešā mārketinga pamatotās intereses, ja tas tiek veikts saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem un konkurences tiesību aktiem

3.3.2 · Atbildot uz lietotāja pieprasījumu saziņas veidlapas ietvaros

Tiesiskais pamats: galvenokārt, mūsu tiešā mārketinga un mūsu izstrādājumu un pakalpojumu uzlabošanas pamatotās intereses, ja tas tiek veikts saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem un konkurences tiesību aktiem, t.i., līguma izpilde vai piekrišana

3.3.3 · Nepareizas darbības noteikšanai un drošības nolūkos

Tiesiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu drošības jomā un, galvenokārt, pamatotas intereses nepareizu darbību novēršanai un mūsu piedāvājumu drošībai.

3.3.4 · Mūsu un trešo pušu reklāma, kā arī tirgus izpēte un sasniedzamības novērtēšana likuma atļautajās robežās, t.i., balstoties uz piekrišanu

Tiesiskais pamats: piekrišana vai, galvenokārt, mūsu tiešā mārketinga pamatotās intereses, ja tas tiek veikts saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem un konkurences tiesību aktiem.

Mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par mūsu produktu un pakalpojumu jaunumiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par Robert Bosch un piedāvāt mūsu produktus un pakalpojumus. Jūs varat atteikties no reklāmas komunikācijas jebkurā laikā. Ja piemērojamie tiesību akti paredz, ka jūsu personas datu apstrādei mārketinga paziņojumu nosūtīšanai ir nepieciešama piekrišana, mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

3.3.5 · Mūsu tiesību aizsardzība un aizstāvēšana

Tiesiskais pamats: mūsu pamatotās intereses apliecināt un aizstāvēt savas tiesības.

3.3.6 Apmācību organizēšana (Dalībnieku reģistrācijā, dalībnieku apmācības procesa nodrošināšana, sertifikātu izsniegšana, apmācības procesu drošības organizēšana)

Lai nodrošinātu augšminētos procesus, mēs saņemam un apstrādājam sekojošas personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija un citu nepieciešamu informāciju, kas nepieciešama apmācības dalībnieku identificēšanai, uzņemšanas procesa organizēšanai, administrēšanai un dalībnieku uzskaitei. Apmācības sertifikātu uzskaitei, mēs saglabājam jūsu personas datus, saskaņā ar ar jūsu piekrišanu.

3.3.7 Garantijas un pēcgarantijas servisa nodrošināšana Lai nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumus, mēs saņemam un apstrādājam sekojošas personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija, personas kods, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs un cita nepieciešama informācija, kas nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

3.4 · Žurnāldatnes

Ikreiz, kad lietojat internetu, no jūsu interneta pārlūka automātiski tiek pārsūtīta noteikta informācija, ko mēs saglabājam t.s. žurnāldatnēs.

Mēs saglabājam žurnāldatnes īsu brīdi, lai noteiktu darbības traucējumus, kā arī drošības nolūkā (piem., uzbrukuma mēģinājumu izmeklēšanai), un pēc tam tās izdzēšam. Ja žurnāldatņu turpmāka saglabāšana ir nepieciešama pierādījumu nolūkos, dzēšana uz tiem netiks attiecināta līdz attiecīgā incidenta galīgajai noskaidrošanai, un atsevišķos gadījumos tās var tikt nodotas izmeklēšanas iestādēm.

Arī žurnāldatnes (ar vai bez pilnām IP adresēm), atbilstoši apakšpunkta 3.3.4 "Mūsu un trešo pušu reklāma, kā arī tirgus izpēte un sasniedzamības novērtēšana likuma atļautajās robežās, t.i., balstoties uz piekrišanu" prasībām, tiek izmantotas analītiskiem mērķiem.

Žurnāldatnēs tiek saglabāta šāda informācija:

• Tiešā patērētāja ierīces, no kuras veikta piekļuve tiešsaistes piedāvājumam, IP adrese (interneta protokola adrese);

• Tīmekļa vietnes interneta adrese, no kuras veikta piekļuve tiešsaistes piedāvājumam (t.s. sākotnējā vai nosūtītāja URL);

• Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

• Izgūto datņu vai informācijas nosaukums;

• Piekļuves datums un laiks, kā arī ilgums;

• Pārsūtīto datu apjoms;

• Operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu, ieskaitot papildinājumus (piem., zibatskaņotāju);

• http statusa kods (piem., “Pieprasījums veiksmīgs” vai “Pieprasītā datne nav atrasta”).

3.5 · Datu pārsūtīšana

3.5.1 · Datu pārsūtīšana citām atbildīgajām pusēm

Jūsu personas datus mēs, galvenokārt, pārsūtīsim citām atbildīgajām pusēm, ciktāl tas ir nepieciešams līguma izpildei, ja mums vai trešajai pusei ir pamatotas intereses datu pārsūtīšanā vai esat devis savu piekrišanu.

Sīkāku informāciju par tiesisko pamatu pieejama nodaļā "Apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums" (skat. punktu 3.3).

Trešās puses var būt arī citi Bosch Grupas uzņēmumi. Šajā datu aizsardzības politikā ir paskaidrota datu pārsūtīšana, pamatojoties, galvenokārt, uz pamatotām bažām.

Turklāt datus var arī pārsūtīt citām atbildīgajām pusēm, ciktāl tas ir mūsu pienākums, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kā arī amatpersonas vai tiesas lēmumu.

3.5.2 · Datu pārsūtīšana pakalpojuma sniedzējiem

Ārpakalpojumu sniedzējiem mēs uzticam, piemēram, mārketinga pakalpojumus, programmēšanu, datu mitināšanu un palīdzības dienesta pakalpojumus.

Mēs ļoti rūpīgi izvēlamies šos pakalpojumu sniedzējus un regulāri tos uzraugām, jo īpaši attiecībā uz uzglabājamo datu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot mūsu izstrādātās konfidencialitātes un tiesiskās instrukcijas. Pakalpojuma sniedzēji var būt arī citi Bosch Grupas uzņēmumi.

3.5.3 · Pārsūtīšana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam arī pārsūtīt personas datus saņēmējiem, kuru centrs atrodas ārpus EEZ, tā saucamajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms pārsūtīšanas mēs nodrošinām, ka saņēmējs spēj nodrošināt atbilstošu datu aizsardzības līmeni (piem., pamatojoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajā valstī vai vienošanos par tā saucamajām ES standarta līgumsaistībām starp Eiropas Savienību un saņēmēju), vai arī jūs esat piekritis pārsūtīšanai.

Jūs varat iegūt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrētu saskaņoto noteikumu kopiju, pieprasot mums nodrošināt atbilstošu datu aizsardzības standartu. Lūdzu izmantot sadaļā "Atbildīgā iestāde un kontaktinformācija" pieejamo informāciju (skat. 2. punktu).

3.6 · Uzglabāšanas ilgums; glabāšanas periodi

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai anonimizēsim.

4. Sīkdatņu izmantošana

Saistībā ar mūsu tiešsaistes pakalpojumiem var tikt izmantotas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas var tikt saglabātas jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumu. Izsekošana ir iespējama, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Pamatā mēs apstrādājam informāciju, izmantojot pikseļu tehnoloģiju un/vai žurnāldatņu analīzi.

4.1 · Kategorijas

Mēs nošķiram sīkdatnes, kuras obligāti nepieciešamas tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai funkcionalitātei no sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem, kuri nav obligāti nepieciešami tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai funkcionalitātei.

Parasti iespējams izmantot tiešsaistes pakalpojumu bez sīkdatnēm, kuras kalpo netehniskiem mērķiem.

4.1.1 · Tehniski nepieciešamās sīkdatnes

Ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm mēs saprotam tās sīkdatnes, bez kurām nav iespējams nodrošināt tiešsaistes pakalpojumus. Piemēram, sīkdatnes, kuras glabā datus, lai nodrošinātu vienmērīgu video vai audioierakstu reproducēšanu.

Izejot no tīmekļa vietnes, šādas sīkdatnes tiek izdzēstas.

4.1.2 · Sīkdatnes un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Šādas sīkdatnes un izsekošanas mehānismus mēs izmantojam tikai tad, ja katrā konkrētā gadījumā esat devis iepriekšēju piekrišanu.

4.2 · Mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismi

Izmantojot mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, mēs varam nodrošināt labākas lietotāju ērtības un individuālus piedāvājumus.

4.2.1 · Statistika

Izmantojot statistikas rīkus, mēs mēram, piemēram, jūsu lapas skatījumu skaitu.

4.2.2 · Sociālie spraudņi

Dažas no mūsu tiešsaistes pakalpojumu lapām ir saistītas ar citu pakalpojumu sniedzēju saturu un pakalpojumiem (piem., Facebook, Twitter), kas arī var izmantot sīkdatnes un aktīvos moduļus. Sīkāku informāciju par sociālajiem spraudņiem skat nodaļā "Sociālie spraudņi" (skat. 7. punktu).

4.3 · Pārskats par izmantotajiem mārketinga rīkiem un sīkdatnēm

Šajā nodaļā sniegts pārskats par izmantotajiem mārketinga rīkiem un sīkdatnēm.

Sīkdatnes nosaukums: bosch-privacy-settings-v2

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne tiek uzglabāta ne ilgāk kā 12 mēnešus, vai līdz jūs atsaucat savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

Funkcija:

Atceras jūsu piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu attiecīgajā tīmekļa vietnē.

Sīkdatnes nosaukums: privacy-social

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne tiek uzglabāta ne ilgāk par 60 dienām vai līdz brīdim, kad maināt savus sīkdatņu noregulējumus.

Funkcija:

Atceras jūsu sociālo mediju noregulējumus.

Sīkdatnes nosaukums: geoservice

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne tiek uzglabāta ne ilgāk par 10 dienām vai līdz brīdim, kad maināt savus sīkdatņu noregulējumus.

Funkcija:

Atceras jūsu reģiona un valsts izvēli.

Rīka nosaukums: WebTrends

Pakalpojuma sniedzējs: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

• Sīkdatnes nosaukums: ACOOKIE

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne tiek uzglabāta ne ilgāk par 731 dienām vai līdz brīdim, kad maināt savus sīkdatņu noregulējumus.

Funkcija:

Lietotāja datu anonimizēšana.

Šo sīkdatni izveido statistikas serveris (statse.webtrendslive.com), ko ASV pārvalda uzņēmums Webtrends.

• Sīkdatnes nosaukums: WT_FPC

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne jūsu datorā tiek uzglabāta ne ilgāk par 12 mēnešiem vai līdz brīdim, kad maināt savus sīkdatņu noregulējumus.

Funkcija:

Lietotāja datu anonimizēšana.

• Sīkdatnes nosaukums: e_c_s

Uzglabāšanas periods:

Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Apmeklējums beidzas, aizverot pārlūkprogrammas logu vai pārlūkprogrammu.

Funkcija:

Šī sīkdatne satur informāciju par to, kā izmantojat tīmekļa vietni, piemēram, nosūtītājs, lapas pirmā apmeklētā lapa. Anonimizētā informācija tiek nosūtīta uz statistikas serveri (statse.webtrendslive.com), ko ASV pārvalda uzņēmums Webtrends.

• Sīkdatnes nosaukums: e_c_l

Uzglabāšanas periods:

Šī sīkdatne tiek uzglabāta ne ilgāk par 12 mēnešiem vai līdz brīdim, kad maināt savus sīkdatņu noregulējumus.

Funkcija:

Šī sīkdatne satur informāciju par to, kā izmantojat attiecīgo tīmekļa vietni. Statistikas noregulējumos informācija tiks saglabāta sīkdatnē un atjaunota atkārtotu apmeklējumu laikā. Anonimizētā informācija tiek nosūtīta uz statistikas serveri (statse.webtrendslive.com), ko ASV pārvalda uzņēmums Webtrends.

4.4 · Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Jūs varat pārvaldīt savus sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus pārlūkprogrammā un/vai privātuma noregulējumos.

Piezīme: veiktie noregulējumi attiecas tikai uz attiecīgajā epizodē izmantoto pārlūkprogrammu.

4.4.1 · Visu sīkdatņu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visas sīkdatnes, lūdzu, deaktivizējiet sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

4.4.2 · Noregulējumu pārvaldība attiecībā uz sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem, kuri nav tehniski nepieciešami

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sīkdatņu slānī jums tiks jautāts, vai piekrītat eventuālai mūsu mārketinga sīkdatņu vai izsekošanas mehānismu izmantošanai.

Jebkurā brīdī, izmantojot mūsu privātuma noregulējumus, jūs varat atsaukt vai dot savu piekrišanu.

5. Google

5.1 · Google Maps

Ar API palīdzību šajā lapā tiek izmantots Google Maps kartogrāfijas pakalpojums. Pakalpojuma sniedzējs ir Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Lai varētu izmantot Google Maps funkcijas, nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google LLC serveri ASV un tur saglabāta. Šīs lapas pakalpojuma nodrošinātājam nav nekādas ietekmes uz šo datu pārsūtīšanu.

Google Maps izmantošana ir paredzēta mūsu tiešsaistes piedāvājumu pievilcīgam noformējumam un mūsu tīmekļa vietnē uzskaitīto vietu ērtai atrašanai. VDAR 6. panta 1. nodaļas f apakšpunkta izpratnē tas nozīmē mūsu dominējošās likumiskās intereses.

Sīkāku informāciju par Google privātuma politiku lietotāja datu apstrādē skat. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google reCAPTCHA

Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzību, lietojot saziņas veidlapas, mēs izmantojam uzņēmuma Google LLC reCAPTCHA pakalpojumu. Tas galvenokārt nepieciešams, lai atšķirtu, vai ievadi ir veikusi fiziska persona vai mašīna/automatizēta apstrādes programma. VDAR 6. panta 1. nodaļas f apakšpunkta izpratnē tas nozīmē mūsu dominējošās likumiskās intereses. Šis pakalpojums ietver IP adreses un, ja nepieciešams, citu Google pieprasīto datu nosūtīšanu Google reCAPTCHA pakalpojumam. Šajā sakarā ir piemērojami Google LLC atšķirīgie datu aizsardzības noteikumi.

Sīkāka informācija par Google LLC privātuma politiku pieejama vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 · Google tīmekļa fonti

Lai nodrošinātu vienotu fontu atainojumu, šajā vietnē tiek izmantoti pakalpojuma sniedzēja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tā saucamie tīmekļa fonti. Piekļūstot lapai, jūsu pārlūkprogramma ielādē kešatmiņā nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi atainotu tekstus un fontus.

Šajā nolūkā jūsu lietotajai pārlūkprogrammai ir jāsavienojas ar Google serveri. Tas informē Google, ka piekļuve mūsu tīmekļa vietnei notikusi, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fontu izmantošana ir paredzēta mūsu tiešsaistes piedāvājumu vienotam un pievilcīgam noformējumam. VDAR 6. panta 1. nodaļas f apakšpunkta izpratnē tas nozīmē mūsu dominējošās likumiskās intereses.

Jūsu dators izmantos standarta fontu, ja pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus.

Sīkāku informāciju par Google tīmekļa fontiem skat. vietnē https://developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politiku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Akamai satura piegādes tīkls

Lai optimizētu šīs tīmekļa vietnes ielādes laiku, mēs izmantojam Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, piedāvāto "Content Delivery Network" (CDN). VDAR 6. panta 1. nodaļas f apakšpunkta izpratnē, tas nozīmē dominējošās likumiskās intereses.

Akamai Technologies, Inc. ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairoga nolīgumu, kas garantē atbilstību Eiropas Datu aizsardzības likumam.

Šajā sakarā ir piemērojami Akamai Technologies, Inc. atšķirīgie datu aizsardzības noteikumi.

Sīkāka informācija par Akamai Technologies. Inc. privātuma politiku pieejama vietnē https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

7. Sociālie spraudņi

Savos tiešsaistes piedāvājumos mēs izmantojam dažādu sociālo tīklu t.s. sociālos spraudņus; tie katrs tiks paskaidroti šajā nodaļā.

Pielietojos šos spraudņus, jūsu interneta pārlūkprogramma izveidos tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveri. Ar to attiecīgais pakalpojumu sniedzējs iegūst informāciju, ko jūsu interneta pārlūkprogramma ir izsaukusi atbilstošajā mūsu tiešsaistes piedāvājuma lapā, pat ja jums nav pakalpojuma sniedzēja lietotāja konta vai attiecīgajā brīdī neesat pieteicies pakalpojuma sniedzējam. Žurnāldatnes (ieskaitot IP adresi) no jūsu interneta pārlūkprogrammas tiek nepastarpināti pārsūtītas uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri kur, ja nepieciešams, tiek saglabātas. Pakalpojuma sniedzēja centrs vai tā serveris var atrasties ārpus ES vai EEZ (piem., ASV).

Spraudņi ir sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju neatkarīgi paplašinājumi. Tādēļ mēs nevaram ietekmēt sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju apkopoto un uzglabāto datu apjomu, izmantojot spraudņus.

Apkopošanas mērķus un apjomu, turpmāku sociālo tīklu veikto datu apstrādi, kā arī ar to saistītās tiesības un iespējas par savas privātās jomas aizsardzību var iegūt no attiecīgā sociālā tīkla Datu aizsardzības norādēm.

Ja nevēlaties, lai sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji iegūtu datus, kuri saistīti ar šo tiešsaistes piedāvājumu vai arī turpinātu izmantot šos datus, nevajadzētu izmantot attiecīgos spraudņus.

7.1 · Sociālie spraudņi ar dubultklikšķa risinājumu

Ar t.s. dubultklikšķa risinājumu (standarta noregulējums) mēs aizsargājam jūs no mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu reģistrēšanas un novērtēšanas no sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju puses. Kad jūs apmeklējat mūsu interneta piedāvājuma lapu, kas satur šādus spraudņus, tie vispirms tiek deaktivizēti. Spraudņi netiek aktivizēti, kamēr nav noklikšķināts uz norādītās pogas.

7.2 · Facebook sociālie spraudņi

Facebook ir pieejams vietnē www.facebook.com, ko nodrošina Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, un vietnē www.facebook.de, ko nodrošina Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Pārskatu par Facebook spraudņiem un to izskatu skat.: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; informāciju par datu aizsardzību Facebook vietnē skat.: http://www.facebook.com/policy.

7.3 · Twitter sociālie spraudņi

Twitter pakalpojumu nodrošina Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV (“Twitter”). Pārskatu par Twitter spraudņiem un to izskatu skat.: https://developer.twitter.com/; informāciju par datu aizsardzību Twitter vietnē skat.: https://twitter.com/de/privacy.

7.4 · LinkedIn sociālie spraudņi

LinkedIn pakalpojumu nodrošina LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Pārskatu par LinkedIn spraudņiem un to izskatu skat.: https://developer.linkedin.com/plugins; informāciju par datu aizsardzību LinkedIn vietnē skat.: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

Šis tiešsaistes piedāvājums izmanto videoplatformu YouTube, ko nodrošina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube ir platforma, kas ļauj atskaņot audio un video datnes.

Ja piekļūstat attiecīgajai mūsu piedāvājuma lapai, iegultais YouTube atskaņotājs izveidos savienojumu ar YouTube, lai varētu pārsūtīt un atskaņot video vai audio datni. Turklāt dati tiek nosūtīti arī YouTube kā atbildīgajai struktūrai. Mēs neesam atbildīgi par šo datu apstrādi, ko veic YouTube.

Plašāka informācija par savākto datu apjomu un mērķi, par jūsu datu tālāku apstrādi un izmantošanu YouTube, jūsu tiesībām un jūsu izvēlētajām datu aizsardzības iespējām ir atrodama YouTube konfidencialitātes politikā.

9. Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā var būt saites uz trešo pušu vietnēm − pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav saistīti ar mums. Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz saites, mums vairs nav nekādas ietekmes uz personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu, kuri tiek nodoti trešajām pusēm pēc saites noklikšķināšanas (piemēram, IP adrese vai vietnes URL, kurā saite atrodas), jo mūsu uzraudzība pār trešās puses rīcību, protams, tiek atsaukta. Mēs neuzņemamies atbildību par šāda veida personas datu apstrādi no trešo personu puses.

10. Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saglabāt slepenību un ievērot attiecināmā Datu aizsardzības likuma noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, kurus mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, pazaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas izpaušanas vai nesankcionētas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi nemitīgi tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

11. Jūsu tiesības

Savu tiesību aizsardzībai, lūdzu, izmantot sadaļā "Atbildīgā iestāde un kontaktinformācija" pieejamo informāciju (skat. 2. punktu). Lūdzu, nodrošiniet, lai mēs nepārprotami spētu jūs identificēt.

11.1 · Tiesības uz informāciju un izpaušanu:

Jums ir tiesības iegūt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šajā nolūkā jūs varat īstenot tiesības uz informāciju saistībā ar personisko informāciju, ko mēs apstrādājam.

11.2 · Tiesības uz datu labošanu un dzēšanu:

Jūs varat pieprasīt no mums nepatiesu datu labošanu un – ciktāl tiek izpildīti juridiskie priekšnoteikumi – jūsu datu pilnīgošanu vai dzēšanu.

Tas neattiecas uz datiem, kuri nepieciešami rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības vajadzībām vai uz kuriem attiecas likumā noteiktais saglabāšanas periods. Ciktāl piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde tiks ierobežota (skat. tālāk tekstā).

11.3 · Apstrādes ierobežojumi:

Jūs varat pieprasīt no mums savu datu apstrādes ierobežošanu, ciktāl tiek izpildīti juridiskie priekšnoteikumi.

11.4 · Datu pārnesamība:

Jums arī turpmāk būs tiesības iegūt mums sniegtos datus, nosūtot tos strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formā vai, ciktāl tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai dati tiktu pārsūtīti trešajai pusei.

11.5 · Iebilduma tiesības

11.5.1 · Uz gadījumu attiecināmas iebilduma tiesības

Ciktāl mēs veicam datu apstrādi, pamatojoties uz, galvenokārt, pamatotām interesēm, kā norādīts šajā datu aizsardzības politikā, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt iebildumu pret šo apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju.

Pēc tam mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem mēs nevaram pierādīt noteiktus iemeslus turpmākās apstrādes aizsardzībai, kuri ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja turpmākā apstrāde kalpo tiesībpamatotu prasību celšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai.

11.5.2 · Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos

Turklāt jūs jebkurā laikā varat iesniegt iebildumus pret savu personas datu apstrādi komerciālos nolūkos ("iebildumi pret reklāmu"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka notiekošas kampaņas ietvaros starp jūsu iebildumu un jūsu datu izmantošanu iespējama pārklāšanās.

11.6 · Tiesības uz atsaukšanu

Ja esat devis mums piekrišanu savu datu apstrādei, jūs jebkurā laikā varat to atcelt. Atsaukšanas tiesības attiecas arī uz paziņojumiem par piekrišanu, kuri mums piešķirti pirms VDAR spēkā stāšanās brīža, tātad līdz 2018. gada 25. maijam. Jūsu datu apstrādes likumība paliek nemainīga, ja vien tā netiek atsaukta.

11.7 · Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Šajā nolūkā jūs varat vērsties savai dzīvesvietai piekritīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai mūsu grupai piekritīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Tā ir:

LR Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011

Tālr. : 67 22 31 31,

Fakss : 67 22 35 56

E-pasts : info@dvi.gov.lv

http://www.dvi.gov.lv

12. Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kuri jaunāki par 13 gadiem.

13. Datu aizsardzības politikas maiņa

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumos, ciktāl tas ir nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos mēs attiecīgi pielāgosim arī mūsu datu aizsardzības politiku. Tādēļ, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības politikas pašreizējo redakciju.

Pēdējais pārskatīšanas datums: 10.09.2019