Pāriet uz galveno saturu
Bosch Latvijā
Ilgtspēja, vērtības un atbilstība

Mūsu atbildība

Bosch grupai ilgtspējība nozīmē uzņēmuma ilgtermiņa panākumu gūšanu, vienlaicīgi aizsargājot apkārtējo vidi nākamajām paaudzēm. Mūsu mērķis ir padarīt atjaunojamo enerģiju pieejamāku un mobilitāti - vēl drošāku, tīrāku un ekonomiski izdevīgāku, kā arī izstrādāt kopumā ekoloģiski draudzīgus izstrādājumus

Es uzskatu, ka uzņēmējdarbības pasaule var sniegt ievērojamu ieguldījumu to problēmu risināšanā, ar kurām saskaras sabiedrība.
Dr. Folkmars Denners, valdes priekšsēdētājs

Mūsu vērtības - uz ko mēs balstāmies

Mūsu vērtības atspoguļo veidu, kādā mēs vadām savu uzņēmējdarbību: mūsu profesionālā ētika, strādājot ar mūsu uzņēmējdarbības partneriem, investoriem, darbiniekiem un sabiedrību.

Icon number 1

Koncentrēšanās uz nākotni un uz rezultātu

Mūsu darbības ir orientētas uz rezultātiem. Tas ļauj mums nodrošināt mūsu nākotni. Turklāt tas veido stabilu pamatu uzņēmuma un fonda sociālajām iniciatīvām.

Icon number 2

Atbildība un ilgtspēja

Mēs rīkojamies pārdomāti un atbildīgi sabiedrības un vides labā.

Icon number 3

Iniciatīva un apņēmība

Mēs rīkojamies pēc savas iniciatīvas, uzņemamies uzņēmējdarbības atbildību un apņēmīgi turpinām īstenot savus mērķus.

Icon number 4

Atklātība un uzticība

Mēs savlaicīgi un atklāti paziņojam svarīgus uzņēmuma jautājumus. Tas ir labākais pamats uz uzticību balstītām attiecībām.

Icon number 5

Taisnīgums

Mēs taisnīgi sadarbojamies ar saviem kolēģiem un uzņēmējdarbības partneriem un uzskatām šo taisnīgumu kā mūsu uzņēmuma panākumu stūrakmeni.

Icon number 6

Uzticamība, ticamība, likumība

Mēs apsolām tikai to, ko mēs varam izpildīt, uztveram līgumus par saistošiem, kā arī ievērojam likumu visos mūsu uzņēmējdarbības darījumos.

Icon number 7

Daudzveidība

Mēs novērtējam un veicinām daudzveidību par tās radīto bagātināšanu, un uzskatām to par būtisku mūsu panākumiem.

Attēls ar Robertu Bošu

Ilgtermiņā godīgāka un taisnīgāka pieeja uzņēmējdarbībai vienmēr būs visienesīgākā.

Roberts Bošs, 1921. gads
Logotips "Mēs esam Bosch" Bosch testēšanas centrā Jakeši, Ķīnā.

Mēs esam Bosch

Mūsu pamatuzdevumā ir izskaidrots, kas mūs virza, kas mums ir kopīgs un ko mēs atbalstām. Mēs vēlamies atstāt aiz sevis pasaulē kaut ko paliekošu, kas sasniegts ar unikālas, izcilas komandas palīdzību.

Atbilstība

Uzņēmumā Bosch likumu ievērošana ir uzņēmuma vērtību neatņemama sastāvdaļa.

Folkmars Denners

Mūsu globāli piemērojamo uzņēmējdarbības ētikas normu mērķis ir aizsargāt mūsu darbiniekus un uzņēmumu, kā arī mūsu klientus un partnerus.

Kā noteikts mūsu pamatuzdevumā "Mēs esam Bosch": "Mēs apsolām tikai to, ko mēs varam izpildīt, uztveram līgumus kā saistošus, kā arī ievērojam likumu visos mūsu uzņēmējdarbības darījumos". Lai uzsvērtu šā principa nozīmīgumu, mēs esam apkopojuši savu nostāju attiecībā uz juridiskajām prasībām un ētikas jautājumiem mūsu globāli piemērojamajā uzņēmējdarbības rīcības kodeksā. Uzņēmējdarbības rīcības kodekss kalpo kā uzņēmējdarbības vadlīnijas.

Uzņēmumam Bosch ir globāla atbilstības sistēma, kuru vada galvenā atbilstības amatpersona, kas ziņo tieši vadības padomei. Uzņēmumā darbojas arī korporatīvās atbilstības nodaļa un atbilstības amatpersonas visās nodaļās un reģionos.

Profilakses un pārbaudes pasākumi, tostarp divkāršās kontroles princips, darba rotācija jutīgās jomās, kā arī regulāras revīzijas ir izstrādātas, lai atbalstītu mūsu uz vērtību balstīto atbilstības sistēmu. Esam ieviesuši arī obligātu atbilstības mācību programma mūsu līdzstrādniekiem. Turklāt mēs esam izveidojuši "Atbilstības dialogu", kas ļauj apspriest saistību ievērošanu un pieredzi starp mūsu vadītājiem, darbiniekiem un atbilstības amatpersonām.

Atbilstības sistēmā ir iekļauta arī ziņošanas palīdzības līnija, kuru darbinieki, darījumu partneri un trešās personas var izmantot, lai jebkurā brīdī ziņotu par pārkāpumiem. Atbildīga un juridiski atbilstīga uzvedība neapstājas pie uzņēmuma robežām. Tādēļ mēs esam izveidojuši Piegādātāju rīcības kodeksu, kurā noteikti principi un prasības sadarbībai ar Bosch. Mēs veicam regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka mūsu piegādātāji ievēro šos principus. Šādā strauji mainīgajā vidē mēs pastāvīgi pārskatam mūsu atbilstības sistēmu, lai ātri pielāgotu mūsu noteikumus un procesus jaunām juridiskām un tehniskām izmaiņām.

Lejupielādes

Uzņēmējdarbības rīcības kodekss

Uzņēmējdarbības rīcības kodekss

Rīcības kodekss sadarbības partneriem

Rīcības kodekss sadarbības partneriem

Bieži uzdoti jautājumi

Ko mēs saprotam ar atbilstību?

Atbilstība nozīmē ievērot likumus un uzņēmuma noteikumus. Citiem vārdiem sakot, Bosch Group un tās darbiniekiem ir jāievēro visas juridiskās prasības, uzņēmējdarbības rīcības kodekss un jebkādas direktīvas, kas attiecas uz šo tēmu ("Atbilstības princips").

Atbilstības tēma skar visus darbiniekus, jo pārkāpumi tieši vai netieši ietekmē ikvienu no mums: no vienas puses, likuma pārkāpuma rezultātā var tikt uzsākta kriminālvajāšana atkarībā no lietas nopietnības. No otras puses, atbilstības principa pārkāpumi var radīt uzņēmumam finansiālus zaudējumus, kā arī kaitēt tā reputācijai. Tā rezultātā pasliktinās uzņēmuma uzņēmējdarbības efektivitāte un tādējādi arī tā panākumi. Atbilstība attiecas arī uz darījumu attiecībām starp Bosch un trešajām pusēm: Bosch nevēlas iesaistīties citu pušu atbilstības principa pārkāpumos.

Kas jādara, ja ir pārkāptas atbilstības prasības?

Visu darbinieku pienākums ir ziņot par iespējamiem atbilstības principa pārkāpumiem un tādējādi palīdzēt ierobežot šādu pārkāpumu sekas un novērst līdzīgus pārkāpumus nākotnē. Tas attiecas arī uz darījuma partneriem un trešām pusēm.

Kas var ziņot par atbilstības principa pārkāpumiem?

• Jebkurš darbinieks, tostarp praktikanti un doktorantūras studenti

• Ārēji nodarbinātas personas, piemēram, apakšuzņēmēji vai partneri, kas strādā ārpakalpojumu sniedzēju labā

• Jebkurš darījumu partneris, piemēram, piegādātāji, klienti vai kopuzņēmumu partneri

• Jebkura trešā puse

Par kādiem pārkāpumiem būtu jāziņo?

Ir svarīgi ziņot par gadījumiem, kas liecina par izdarītu kriminālpārkāpumu, piemēram, par zādzību, krāpšanu vai kukuļņemšanu, vai par tiesību aktu vai uzņēmumu iekšējo noteikumu sistemātisku pārkāpumu, piemēram, apzinātu un ilgstošu neatbilstību kvalitātes vai drošības standartiem vai uzņēmējdarbības rīcības kodeksam.

Ir aizdomas, taču nav pierādījumu — vai būtu jāziņo?

Jā. Atbilstības amatpersonas atbild par izmeklēšanu veikšanu, pierādījumu savākšanu tiesā un jebkādu tiesvedību, kas var būt nepieciešama. Viņi saņem atbalstu no ekspertiem specializētajās nodaļās, kuri ir pienācīgi apmācīti un ar atbilstošu kompetenci.

Vai personām, kas ziņo par pārkāpumiem, jābaidās no sekām?

Personām, kas godprātīgi ziņo par iespējamām atbilstības problēmām saskaņā ar to rīcībā esošo informāciju, nav jābaidās, ka šādas rīcības dēļ uzņēmums nostādīs tās nelabvēlīgā situācijā.

Vai ir iespējams iesniegt anonīmus ziņojumus?

Jā, ziņojumus var iesniegt anonīmi, izmantojot Bosch uzticības tālruņa līniju atbilstības jautājumos. Uzticības tālruņa līnijā ir iespējams izveidot drošu pastkasti, lai anonīmi sazinātos ar atbildīgo atbilstības amatpersonu.

Kas konkrēti notiek tālāk ar ziņojumu?

Atbilstības amatpersona atbild par izmeklēšanas uzsākšanu par pārkāpumiem, par kuriem tika ziņots, un nodrošina jautājuma pienācīgu atrisināšanu (vajadzības gadījumā ar Bosch speciālizēto nodaļu vai ārējo speciālistu atbalstu).

Dokumentācija un caurspīdīgums

Atbilstības amatpersonai ir jādokumentē visi ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem, kā arī par turpmāk veiktajiem pasākumiem. Ņemot vērā iesaistīto pušu likumīgās intereses, persona, kas ziņo par problēmu, drīkst noskaidrot izmeklēšanas statusu. Ja problēmas izmeklēšana tiek atcelta, jo nav konstatēts būtisks pārkāpums, attiecīgā persona tiks informēta; līdzīgi notiks, ja tā tika lūgta izteikt komentārus izmeklēšanas gaitā vai ir pieprasījusi saņemt informāciju par izmeklēšanas gaitu.

Datu privātums

Jebkurš ziņojums par iespējamiem atbilstības pārkāpumiem parasti ir saistīts ar personas datu izpaušanu. Tādēļ šādu ziņojumu saņemšanai un apstrādei nepieciešams, lai personas, kas iesniedz ziņojumus, apstiprina, ka tās ir informētas par savām tiesībām saskaņā ar datu konfidencialitātes likumiem un piekrīt, ka to personas dati tiek izmantoti, izskatot atbilstības jautājumus. Attiecībā uz anonīmi iesniegtu ziņojumu šo nosacījumu nepiemēro.

Sazinieties ar Bosch

Priecāsimies saņemt Jūsu pieprasījumu.

Nosūtiet mums ziņu