Pāriet uz galveno saturu
Bosch Latvijā
Ilgtspēja, vērtības un atbilstība

Mūsu atbildība

Rīkojoties ekonomiski, ekoloģiski un sociāli atbildīgi, mēs vēlamies uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un aizsargāt gan pašreizējās paaudzes, gan nākamo paaudžu vajadzību pēc kvalitatīvas dzīves. Mūsu mērķis ir radīt pieejamāku atjaunojamo enerģiju un mobilitātes risinājumus, kas ir ievērojami drošāki, ekoloģiskāki un ekonomiski izdevīgāki, kā arī piedāvāt visaptverošus un videi draudzīgus izstrādājumus.

Skaidra stratēģija labākai ilgtspējībai

Bosch ilgtspējības stratēģijas pamatā ir konkrēti mērķi visās svarīgajās jomās. Jau daudzus gadus mēs nemitīgi strādājam pie tā, lai īstenotu šos mērķus.

Bosch ilgtspējības mērķa vīzijas shēma: sešas mērķa vīzijas ir attēlotas sešstūrī. Vīzija klimata rīcības jomā ietver tematus “CO₂ emisiju samazināšana” un “Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija”. Vīzija ūdens jomā ietver tematus “Ūdens trūkums” un “Ūdens kvalitāte”. Vīzija aprites ekonomikas jomā ietver tematus “Materiālu efektivitāte” un “Otrā dzīve”. Vīzija daudzveidības jomā ietver tēmas “Taisnīgums” un “Iekļaušana”. Vīzija cilvēktiesību jomā ietver tēmas “Atbildība” un “Pārredzamība”. Vīzija veselības aizsardzības jomā ietver tēmas “Darba drošība” un “Vielas, kas rada bažas”. Sešstūra vidū ir “Jaunās ilgtspējības vīzijas 2025. gadam”.
Mērķa vīzija ir “Jaunās vīzijas – ilgtspējība 2025. gadā”

Ilgtspējība bieži tiek raksturota kā ekonomisko, vides un sociālo aspektu kopums. Tajā pašā laikā ilgtspējība ir kļuvusi par svarīgu koncepciju kapitāla tirgos. Tās pamatā ir vides, sociālā un pārvaldības jomas (ESG – Environment, Social, Governance). Mūsu ilgtspējības stratēģijā ir iekļautas abas šīs pieejas. Tā ir mūsu ilgtspējības pārvaldības pamatā, kā arī nodrošina skaidrus mērķus visos līmeņos un mūsu darbību efektivitāti. Tādējādi, rīkojoties ekonomiski, ekoloģiski un sociāli atbildīgi, mēs vēlamies uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un aizsargāt pašreizējo un nākamo paaudžu vajadzību pēc kvalitatīvas dzīves.

Mūsu vīzijas “Jaunas vīzijas – ilgtspējība 2025. gadā” mērķis ir konkretizēt šos mērķus. Nosakot iepriekš minētos mērķus, mēs ņēmām vērā vispopulārākās tendences, kas ietekmē mūsu uzņēmumu, un mums svarīgo jomu analīzes datus, tādēļ šie mērķi ir mūsu nākotnes darbību pamatā.

Fakti un skaitļi

Visaptveroša un pārredzama atklātība un godīgums – šis standarts tiek izmantots visos mūsu ilgtspējības ziņojumos. Mēs vēlamies būt partneris sabiedrībai, kura ir ne vien atbildīga, bet arī uzticama.

Bosch ilgtspējības ziņojums

Pašreizējais ilgtspējības ziņojums

Mūsu rīcības tiek pārskatāmi, vispusīgi un salīdzināmi aprakstītas ikgadējā faktu grāmatā, turklāt mēs ņemam vērā arī Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Mūsu vērtības - uz ko mēs balstāmies

Mūsu vērtības atspoguļo veidu, kādā mēs vadām savu uzņēmējdarbību: mūsu profesionālā ētika, strādājot ar mūsu uzņēmējdarbības partneriem, investoriem, darbiniekiem un sabiedrību.

Koncentrēšanās uz nākotni un uz rezultātu

Mūsu darbības ir orientētas uz rezultātiem. Tas ļauj mums nodrošināt mūsu nākotni. Turklāt tas veido stabilu pamatu uzņēmuma un fonda sociālajām iniciatīvām.

Atbildība un ilgtspēja

Mēs rīkojamies pārdomāti un atbildīgi sabiedrības un vides labā.

Iniciatīva un apņēmība

Mēs rīkojamies pēc savas iniciatīvas, uzņemamies uzņēmējdarbības atbildību un apņēmīgi turpinām īstenot savus mērķus.

Atklātība un uzticība

Mēs savlaicīgi un atklāti paziņojam svarīgus uzņēmuma jautājumus. Tas ir labākais pamats uz uzticību balstītām attiecībām.

Taisnīgums

Mēs taisnīgi sadarbojamies ar saviem kolēģiem un uzņēmējdarbības partneriem un uzskatām šo taisnīgumu kā mūsu uzņēmuma panākumu stūrakmeni.

Uzticamība, ticamība, likumība

Mēs apsolām tikai to, ko mēs varam izpildīt, uztveram līgumus par saistošiem, kā arī ievērojam likumu visos mūsu uzņēmējdarbības darījumos.

Daudzveidība

Mēs novērtējam un veicinām daudzveidību par tās radīto bagātināšanu, un uzskatām to par būtisku mūsu panākumiem.

Attēls ar Robertu Bošu

Ilgtermiņā godīgāka un taisnīgāka pieeja uzņēmējdarbībai vienmēr būs visienesīgākā.

Roberts Bošs, 1921. gads
Logotips "Mēs esam Bosch" Bosch testēšanas centrā Jakeši, Ķīnā.

Mēs esam Bosch

Mūsu pamatuzdevumā ir izskaidrots, kas mūs virza, kas mums ir kopīgs un ko mēs atbalstām. Mēs vēlamies atstāt aiz sevis pasaulē kaut ko paliekošu, kas sasniegts ar unikālas, izcilas komandas palīdzību.

Atbilstība gan uzņēmuma ietvaros, gan ārpus tā

Atbilstība attiecas uz juridisko prasību un uzņēmuma pamatnostādņu ievērošanu. Uzņēmumā Bosch tā ir mūsu uzņēmuma vērtību neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ esam nepārprotami noteikuši savu nostāju attiecībā uz juridiskajām prasībām un ētikas jautājumiem mūsu uzņēmējdarbības rīcības kodeksā, kas jāievēro ik vienam mūsu uzņēmumā. Kopā ar Bosch vērtībām tas, mūsuprāt, ir Bosch uzņēmējdarbības veiksmes pamatā. Atbildīga un likumīga rīcība ir svarīga ne tikai uzņēmuma ietvaros, tādēļ esam izstrādājuši atbilstošu rīcības kodeksu, kurā ir paskaidrotas mūsu prasības arī mūsu sadarbības partneriem.

Dr. Stefans Hartungs (Dr. Stefan Hartung)
Valdes priekšsēdētājs Dr. Stefans Hartungs
Uzņēmējdarbības rīcības kodekss

Uzņēmējdarbības rīcības kodekss

Bosch Grupas rīcības kodekss sadarbības partneriem

Bosch Grupas rīcības kodekss sadarbības partneriem

Bosch Grupas rīcības kodekss sadarbības partneriem

Uzņēmuma atbilstības pārvaldības sistēma

Bosch atbilstības pārvaldības sistēmā ir paredzēts saistošs regulējums, kas ir spēkā visā pasaulē. Tā nolūks ir veicināt atbilstošu rīcību un mazināt ar atbilstību saistītos riskus. Šī sistēma ir ārējo un iekšējo prasību efektīvas īstenošanas pamatā, un tajā ir paredzētas minimālās prasības svarīgu procesu atbilstības nodrošināšanai. Tajā ir paredzēti dažādi profilakses un kontroles pasākumi, kā arī Bosch iekšējā ziņošanas par pārkāpumiem sistēma. Asociētie uzņēmumi, sadarbības partneri un trešās puses jebkurā laikā var izmantot šo sistēmu, lai ziņotu par neatbilstību, tostarp anonīmi.

Bieži uzdoti jautājumi

Atbilstība nozīmē ievērot likumus un uzņēmuma noteikumus. Citiem vārdiem sakot, Bosch Group un tās darbiniekiem ir jāievēro visas juridiskās prasības, uzņēmējdarbības rīcības kodekss un jebkādas direktīvas, kas attiecas uz šo tēmu ("Atbilstības princips").

Atbilstības tēma skar visus darbiniekus, jo pārkāpumi tieši vai netieši ietekmē ikvienu no mums: no vienas puses, likuma pārkāpuma rezultātā var tikt uzsākta kriminālvajāšana atkarībā no lietas nopietnības. No otras puses, atbilstības principa pārkāpumi var radīt uzņēmumam finansiālus zaudējumus, kā arī kaitēt tā reputācijai. Tā rezultātā pasliktinās uzņēmuma uzņēmējdarbības efektivitāte un tādējādi arī tā panākumi. Atbilstība attiecas arī uz darījumu attiecībām starp Bosch un trešajām pusēm: Bosch nevēlas iesaistīties citu pušu atbilstības principa pārkāpumos.

Visu darbinieku pienākums ir ziņot par iespējamiem atbilstības principa pārkāpumiem un tādējādi palīdzēt ierobežot šādu pārkāpumu sekas un novērst līdzīgus pārkāpumus nākotnē. Tas attiecas arī uz darījuma partneriem un trešām pusēm.

• Jebkurš darbinieks, tostarp praktikanti un doktorantūras studenti

• Ārēji nodarbinātas personas, piemēram, apakšuzņēmēji vai partneri, kas strādā ārpakalpojumu sniedzēju labā

• Jebkurš darījumu partneris, piemēram, piegādātāji, klienti vai kopuzņēmumu partneri

• Jebkura trešā puse

Ir svarīgi ziņot par gadījumiem, kas liecina par izdarītu kriminālpārkāpumu, piemēram, par zādzību, krāpšanu vai kukuļņemšanu, vai par tiesību aktu vai uzņēmumu iekšējo noteikumu sistemātisku pārkāpumu, piemēram, apzinātu un ilgstošu neatbilstību kvalitātes vai drošības standartiem vai uzņēmējdarbības rīcības kodeksam.

Jā. Atbilstības amatpersonas atbild par izmeklēšanu veikšanu, pierādījumu savākšanu tiesā un jebkādu tiesvedību, kas var būt nepieciešama. Viņi saņem atbalstu no ekspertiem specializētajās nodaļās, kuri ir pienācīgi apmācīti un ar atbilstošu kompetenci.

Personām, kas godprātīgi ziņo par iespējamām atbilstības problēmām saskaņā ar to rīcībā esošo informāciju, nav jābaidās, ka šādas rīcības dēļ uzņēmums nostādīs tās nelabvēlīgā situācijā.

Jā, ziņojumus var iesniegt anonīmi, izmantojot Bosch uzticības tālruņa līniju atbilstības jautājumos. Uzticības tālruņa līnijā ir iespējams izveidot drošu pastkasti, lai anonīmi sazinātos ar atbildīgo atbilstības amatpersonu.

Atbilstības amatpersona atbild par izmeklēšanas uzsākšanu par pārkāpumiem, par kuriem tika ziņots, un nodrošina jautājuma pienācīgu atrisināšanu (vajadzības gadījumā ar Bosch speciālizēto nodaļu vai ārējo speciālistu atbalstu).

Atbilstības amatpersonai ir jādokumentē visi ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem, kā arī par turpmāk veiktajiem pasākumiem. Ņemot vērā iesaistīto pušu likumīgās intereses, persona, kas ziņo par problēmu, drīkst noskaidrot izmeklēšanas statusu. Ja problēmas izmeklēšana tiek atcelta, jo nav konstatēts būtisks pārkāpums, attiecīgā persona tiks informēta; līdzīgi notiks, ja tā tika lūgta izteikt komentārus izmeklēšanas gaitā vai ir pieprasījusi saņemt informāciju par izmeklēšanas gaitu.

Jebkurš ziņojums par iespējamiem atbilstības pārkāpumiem parasti ir saistīts ar personas datu izpaušanu. Tādēļ šādu ziņojumu saņemšanai un apstrādei nepieciešams, lai personas, kas iesniedz ziņojumus, apstiprina, ka tās ir informētas par savām tiesībām saskaņā ar datu konfidencialitātes likumiem un piekrīt, ka to personas dati tiek izmantoti, izskatot atbilstības jautājumus. Attiecībā uz anonīmi iesniegtu ziņojumu šo nosacījumu nepiemēro.

Sazinieties ar Bosch

Priecāsimies saņemt Jūsu pieprasījumu.

Nosūtiet mums ziņu